Декларация за поверителност

„ДЕЛТА СТАР „ ООД

В тази Декларация за поверителност на личните данни, се обяснява каква информация събираме за
Вас, защо и как използваме информацията, както и Вашите права във връзка с предоставената ни
информация.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С „ДЕЛТА СТАР “ООД:
Местоположение: гр. Пловдив, бул. „Освобождение“ 91
Телефон: 0898 51 53 11
Ел. поща: [email protected]
Интернет страница: www.ivonnecosmetics.bg

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КОИТО СПАЗВАМЕ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние в „ДЕЛТА СТАР“ООД осъзнаваме отговорността, която носим за сигурността на Вашите лични
данни. Винаги целим да обработваме и управляваме Вашите лични данни по прозрачен за Вас начин, поради което спазваме следните принципи:

 • Обработваме личните Ви данни за целите, посочени в настоящата Декларация за поверителност; или за специфични цели, които изрично сме споделили с Вас; или за цели, за които сте предоставили Вашето съгласие;
 • Стремим се да събираме минимално необходимото количество данни;
 • Поддържаме личните Ви данни точни и актуални;
 • Когато вече нямаме необходимост от Вашите лични данни, ние ги изтриваме или анонимизираме, така че да не позволяват установяване на самоличността Ви.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Съгласно Общият регламент за защита на данните, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.

Следователно лични данни представляват не само Вашите имена и ЕГН, но също така Вашия домашен адрес, имейл, телефонен номер и др.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ЗА ВАС?

В хода на своята дейност „ДЕЛТА СТАР “ООД обработва различни видове лични данни съгласно посочените по-долу категории. В зависимост от конкретните продукти и/или услуги, които ползвате при нас, „ДЕЛТА СТАР“ООД обработва някои или всички от посочените данни.

Категория лични данни относно клиенти и контрагенти:

 • три имена
 • адрес, телефон и имейл за кореспонденция;
 • история и информация във връзка със сключените договори с Вас.

Източник: физическите лица, за които се отнасят данните.

Категория лични данни относно посетители на интернет-страниците ни:

 • име (при изпращане на запитване);
 • имейл за кореспонденция (при изпращане на запитване);
 • информация относно Вашите запитвания, направени чрез нашите интернет-страници;
 • информация за използваното крайно електронно устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страница, поддържана“ ДЕЛТА СТАР “ООД, в случай че се използват „бисквитки“ и подобни технологии.

Източник: физическите лица, за които се отнасят данните, както и „бисквитки“ и подобни технологии.

Във всички случаи, когато обработваме Ваши лични данни, ние се задължаваме да спазваме посочените в настоящата декларация правила, както и изискванията на приложимото европейско и национално законодателство в областта на защитата на личните данни.

ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ, СЕ ОБРАБОТВАТ ЕДИНСТВЕНО ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

 • изготвяне и изпращане на фактурите и платежните документи за предоставените продукти и услуги;
 • администриране на интернет-страници, поддържани от „ДЕЛТА СТАР“ООД;
 • осъществяване на кореспонденция относно продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, новини, уведомление за проблеми или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, запитвания и предложения;
 • изпълнение на задължения на „ДЕЛТА СТАР“ООД съгласно указания и разпореждания на държавни органи или лица, осъществяващи публични функции (например КФН, НАП, НОИ, съдилища, частни съдебни изпълнители и др.);
 • изпълнение на задължения на „ДЕЛТА СТАР“ООД, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, както и за изпълнение на всички други нормативни задължения на „ДЕЛТА СТАР“ООД.

ОСНОВАНИЕТО, КОЕТО НИ ДАВА ПРАВО ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ, Е:

Законово задължение на администратора

Обработването на Ваши данни е необходимо и с оглед спазването на законовите задължения на „ДЕЛТА СТАР“ООД по Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и други нормативни актове, съдържащи задължения по отношение на „ДЕЛТА СТАР“ООД.

Въз основа на Вашето съгласие можем да Ви предоставяме отговори на запитвания, известия и новини за дейността на „ДЕЛТА СТАР“ООД.

ПЕРИОД НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ

„ДЕЛТА СТАР“ООД обработва Вашите лични данни само за периода, който е необходим за реализиране на целта, за която са събрани.

Право на жалба до надзорния орган

В случай, че смятате, че не обработваме Вашите лични данни законосъобразно, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, Вие имате право да подадете жалба направо пред Комисията за защита на личните данни, както и имате право на съдебна защита.

Адресът за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни е: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

КАК МОГА ДА ПОЛУЧА СЪДЕЙСТВИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА СИ?

Необходимо е да попълните искане по Образец, който ще получите след като отправите искане на посочените данни за контакт на „ДЕЛТА СТАР“ООД:

Местоположение: гр.Пловдив, бул. „Освобождение“ 91

Телефон0898 51 53 11

Ел. поща: [email protected]

Интернет страница: www.ivonnecosmetics.bg

Кошница 0